Gizlilik Şartları dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Gizlilik Şartlarını kabul etmiyorsanız, İnternet Sitesini ve sunduğu hizmetleri kullanmayınız. Üyeliğiniz süresince, addall.in tarafından Size daha iyi hizmet sunulabilmesi için, İnternet Sitesine girdiğiniz kişisel verilerin işlenmesine, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşılmasına (addall.in’nin işletmesinin bir kısmını veya tamamını satın alabilecek üçüncü kişiler de dahil) veya söz konusu kişisel verilerin addall.in’nin ve/veya bağlı şirketlerinin yurtdışındaki veri saklama sistemlerinde (server) korunmasına peşinen izin verdiğinizi, bu iznin talebiniz halinde ve ücretsiz olarak geri alınabileceğine dair addall.in tarafından bilgilendirildiğinizi kabul etmektesiniz.


addallin’de ki hesabınızı kullanırken doğrudan paylaştığınız e-mail, adınız, soyadınız ve benzeri verilerle otomatik olarak elde edilen görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreleriniz gibi log bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konumunuz, tarayıcınızın tipi ve dili, cihazınızın modeli gibi verilerinizi ürün ve hizmetlerimizi sağlayabilmek için gereken süre boyunca saklıyoruz. yer sağlayıcı olarak yasal yükümlülüğümüz gereğince addallin’de ki hesabınızı kullanırken otomatik olarak elde edilen ip bilgilerinizi yasal süre boyunca saklıyoruz.
Kişisel verilerinizi, KVKK, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu, 5237 sayılı Türk ceza kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla bu gizlilik politikası ve KVKK’ya uygun olacak şekilde işliyoruz.
Verilerinizi, Türkiye’de ve yurtdışında bulunan sistemlerimizde saklayabilir, ölçüm ve analiz ile reklam ve hedefleme konusunda destek aldığımız yerli ve yabancı 3. kişilerle size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak için anonim olarak paylaşabiliriz.
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında info@addall.in adresine kayıtlı elektronik postayla (kep) başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Gizlilik politikamızı, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (“KVKK”) kapsamındaki gereklilikler çerçevesinde https://addall.in/’a (“addallin”) internet sitelerimiz ve yayınladığımız uygulamalar aracılığıyla erişirken ve addallin’i kullanırken sağlayacağınız kişisel verilerinizin korunması hakkında sizi aydınlatmak amacıyla oluşturduk.

addallin’de bir hesabınız olmaksızın veya addallin hesabınıza giriş yapmaksızın addallin’e ziyaret etmeniz ve kullanmanız durumunda otomatik olarak görüntülediğiniz sayfalar, ziyaret süreleriniz gibi log bilgileri, ip bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler, konumunuz, tarayıcınızın tipi ve dili, cihazınızın modeli gibi verilerinizi anonim olarak ürün ve hizmetlerimizi sağlayabilmek için gereken süre boyunca saklıyoruz.

İşbu İnternet Sitesine kayıttan evvel addall.in tarafından bilinen ve addall.in’nin Kullanıcılardan edinmediği veya öğrenmediği bilgiler,

· Açıklandığı esnada kamuya mal olmuş bilgiler,

· Yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.


Kullanıcının Hakları

addallin’de bulunduğunuz süre boyunca tarayıcınıza çerezlerin ve buna benzer unsurların yerleştirilmesi söz konusu olabilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Kullanıcı; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve ilgili kuruluşlara bildirilmesini isteme, e) Kanunda belirlenmiş şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Gizlilik politikamızdan kaynaklanacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk hukuku uygulanacak olup; İstanbul merkez mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

Bu kapsamda, addall.in, Kullanıcıya, işbu Gizlilik Şartlarına ve Kullanım Koşullarına verdiği onay kapsamında hizmet sunar. Kullanıcının söz konusu onayları vermekten imtina etmesi halinde, addall.in Sitesinde sayılı hizmetlerin bazılarını veya hiçbirini sunamamak durumunda kalabilir ve bu itibarla Kullanıcıyı üyelikten çıkarabilir. Bu kapsamda Kullanıcı, herhangi bir nam altında ödeme/tazminat vs. talep edemeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

Gizlilik Şartları Değişiklikleri

addall.in, Gizlilik Şartlarını, güncellemek suretiyle her an değiştirebilme hakkını saklı tutar. Gizlilik Şartlarını gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz. Gizlilik Şartlarına ilişkin sorularınız olduğunda aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

İnternet Sitemizi kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.